KORPSETS STYRELSE


§7
Korpsets styre er et Råd bestående av Sjefen, som er Rådets formann, samtlige offiserer og 3 – 5 sivile medlemmer som velges av Offiserene. Hvis samtlige Rådsmedlemmer blir innkalt til et møte er det fremmøtte Råd, om ønskelig, beslutningsdyktig. Det sittende Råd skal fungere inntil et nytt Råd er valgt.

§8
Rådet har den øverste myndighet når det gjelder lovgivning, bevilgninger og dom.

§9
a Rådet skal sammenkalles når:
i) Det kommer søknad om lån av korpsets eiendeler.
ii) En slik søknad skal alltid være skriftlig.
iii) Nyanskaffelser og vedlikehold skal bevilges.
iv) Ikke noe som tilhører korpset kan selges, overdras eller tilfalle noen.

§10
a Alle korpsmedlemmer har rett til å levere forslag til avstemming i Rådet.
b Hvert Rådsmedlem er pliktig til å underskrive hva majoriteten bestemmer, men kan forlange protokollert avvikelser i saken.
c Ingen vedtak er lovlige om det ikke har samtlige tilstedeværende Rådsmedlemmers underskrift.
d Ingen vedtak kan gis tilbakevirkende kraft.

§11
a Innenfor Rådet skal det velges Sekretær, Kasserer, Materialforvalter, Hyttesjef, Redaktør til bladet ”Sandviksgutten” og Idrettsoffiser. Videre skal det velges 2 revisorer som sammen med sjefen skal revidere korpsets regnskap pr. 1.1. hvert år.
b Sekretær skal føre referat fra hvert rådsmøte. Dette skal leses opp på neste møte og undertegnes, med eventuelle korrigeringer, av samtlige tilstedeværende. Videre skal han føre rådets korrespondanse. Og etter sesongslutt skal han skrive en årsberetning, med fullstendig oversikt over korpsets offiserer og menige, inkludert fødselsår og –dato, som første post.
c All korrespondanse samt årsberetning skal ved årets slutt arkiveres av sjefen.
d Kassereren skal ved årets slutt levere regnskap til sjefen, som arkiverer dette.
e Materialforvalteren skal være ansvarlig for korpsets eiendeler. Han har rett til å utpeke de med hjelperne han trenger. Ved sesongslutt skal han levere en fullstendig liste over korpsets eiendeler. Denne listen skal materialforvalteren, sammen med sjefen, sammenligne med fjorårets liste før den arkiveres. Uerstattelige effekter skal oppbevares i sikkerhetshvelv. Når effekter eller andre eiendeler tas i bruk skal disse betraktes som museumsgjenstander. Alle eiendeler skal være forsvarlig forsikret.
f Hyttesjefen er ansvarlig for å fordele hyttevakter mellom korpsets offiserer og eldste slager. Hvis en av disse forsømmer sin vakt, er det hyttesjefen’s ansvar å bøtelegge vedkommende med den sum som rådet fastslår ved sesongstart.
g Redaktøren er ansvarlig for utgivelsen av bladet ”Sandviksgutten”, korpsets tidsskrift.
h Idrettsoffiserens oppgaver er å planlegge korpsets idrettsarrangementer og andre former for idrett og lek, og tilrettelegge forholdene slik at dette skjer på en best mulig måte.

§12
a I sesongen avholdes Rådsmøtene hver søndag før korpsstart.
b Utenfor sesongen avholdes rådsmøtene minst en gang i måneden.

§13
Alle saker fremlagt i Rådet som ikke er knyttet til noe bestemt lovparagraf avgjøres med simpelt stemmeflertall. Sjefen har dobbelstemme hvis det skulle forekomme stemmelikhet.

§14
a Sjefen er korpsets øverste befalende og har øverste myndighet i alle kommandosaker.
b I alle andre saker er det Rådet som har øverste myndighet.
c Sjefen oppbevarer arkivet og sørger for at offisersbildet blir tatt og arkivert. Han holder oppsyn med sekretærens, kassererens, materialforvalterens, hyttesjefens bladredaktørens og idrettsoffiserens arbeid og han er ansvarlig for at loven blir overholdt. Han har rett til å straffe meniges mindre forseelser, men han kan også etter eget ønske, legge slike saker frem for rådet.
d Sjefen er ansvarlig for sine handlinger.

§15
a Dersom er offiser fratrer sin stilling i løpet av sesongen velger de andre offiserene en annen i hans sted.
b Hvis sjefen er fraværende eller slutter i sin stilling før et nytt valg har funnet sted, inntar nestkommanderende (1.Komp.sjef) hans plass.

§16
a Løytnantene fører det nærmeste oppsyn med soldatene i sine pelotonger under øvelse, bataljer, utmarsjer og landturer.
b De noterer fravær med tilføyelser av gyldig eller ugyldig grunn, og fører resultater for hver enkelt soldat i konkurranser og lignende. Til dette skal de bruke en ”pelotongbok”, som ved sesongslutt arkiveres av sjefen.
c Tamburmajoren ser til at trommene behandles ordentlig, sørger for at de blir forsvarlig vedlikeholdt og at eventuelle skader på trommemateriell blir utbedret, etter at han har fått rådets tillatelse.

§17
Offiserers forseelser og viktige disiplinærsaker angående de menige, som for eksempel gjentatt ulydighet overfor overordnede, usømmelig oppførsel, eller dårlig behandling av korpsets eiendeler, dømmes av rådet og straffes med mulkt eller bortvisning fra korpset.

§18
a Blir en offiser eller en menig fraværende for en kortere eller lengre periode, skal han melde fra til en av sine overordnede.
b Ingen må holde seg borte fra korpset uten gyldig grunn.
c Ved ugyldig fravær mer enn 3 (tre) ganger vil retten til hederlig frafalles.

§19 Dersom korpsets eiendeler påføres skade utenfor øvelse, eller ved hensynsløs behandling under øvelsene, skal gjerningsmannen erstatte ødeleggelsene.

§20
Rådet dømmer i følgende saker. Straffen kan være irettesettelse, mulkt, bortvisning fra korpset eller inndragning av hederstegn:
a) Når en offiser, uten gyldig grunn, unnlater å møte fram til eksersis.
b) Når en offiser møter i ufullstendig uniform.
c) Når en offiser, uten gyldig grunn, etter å ha fått innkalling innlater å møte på rådsmøtene.
d) Når et rådsmedlem støter rådet med sin oppførsel, eller forlater et rådsmøte før det er hevet.
e) Når et rådsmedlem offentliggjør noen av rådets forhandlinger eller andre av korpsets annliggender.
f) Når en offiser viser dårlig oppførsel.
g) Når en offiser i uniform, røyker, bruker ukvemsord eller rå uttrykk, banner, sverter, eller på en uegnet måte viser sin misnøye. Offiserene skal være et forbilde for sine menige.
h) Dersom en offiser nyter alkohol eller viser seg beruset i korpsets uniform, kan han øyeblikkelig utstøtes fra korpset og fratas sine hederstegn.