Sandviksgutten (Bladet)

Vårt blad.
Vi utsender hermed vårt første medlemsblad, som samtidiig er å anse som et prøvenummer.

Abonnement kan tegnes hos våre små soldat-kommisjonærer, ved våre tillitsmenn og forøvrigt hver torsdag aften efter kl. 8.30 i Frydenlundsvei nr. 1. Prisen er kr. 0.15 pr. nummer eller kr. 0.90 for hele året. Disse bladpenger går i sin helhet i korpsets kasse.

Bestillingsseddel.
Jeg undertegnede bestiller herved
SANDVIKS-NYTT og betaler pr. nummer kr. 0.15 - pr. år kr. 0.90.

Navn ......................................................
Adr. .......................................................
Stilling i korpset ......................................

Disse linjer sto å lese i Sandviks-nytt som Bladet het da det kom i sin første utgave 1934. Prosjektet ble satt igang med stor iver, men etter 2 års drift gikk luften ut av ballongen. I 1938 og 1939 finner vi et stensilert ark med overskrivften "SANDVIKS-NYTT" i arkivet. Bladet lå nede til det dukker opp igjen i 1961. Edmund Tangseth var sjef og primus motor dette året. Fra 1970 var det igjen stillstand, inntil Dag Nilsen i 1977 fikk bladet opp å stå igjen. Siden har det vært utgitt regelmessig med 2-4 nummer pr år.