KORPSETS ORDNING


§1
Korpsets navn er Sandvikens Bataljon og har det formål å samle gutter, som interesserer seg for korpset, i godt kameratskap og øve dem i eksersis, idrett og lek.

§2
Korpsets farger er rødt, hvitt og blått. Til våpen og merke har det Norges riksvåpen, hvilende på et bajonettgevær i kryss med en sabel, omslynget av et rødt skjerf.

a Korpset inndeles i 2 kompanier, hvert på 2 pelotonger.
b Hver pelotong inndeles i 2 halvtropper. Sjefen skal sørge for at pelotongene er like store.
c Hvert kompani kommanderes av en kompanisjef, hver pelotong av en løytnant.
d Fanegarden og hellebardene kommanderes av fanebæreren, og
e slagere, tamburen og hornblåsere kommanderes av tamburmajoren.
f I tillegg kommer rekruttene, som går under navnet ”Mini-Sandviken”.

§3
Korpsets medlemmer er: Offiserene, Fanegarden, Hellebardene, Slagerne, Tamburen, Hornblåseren og Soldatene.

§4
Offiserene ordnes etter rang:
a Sjef,
b 1. kompanisjef,
c 2. kompanisjef,
d 2. løytnant,
e 4. løytnant,
f Fanebærer,
g Tamburmajor,
h Adjutant,
i Sjef for ”Mini-Sandviken”,
j 1. slager,
k 1. Faneoffiser,
l 2. Faneoffiser osv.
m De menige er hellebardbærerne, slagerne, tambur, hornblåser, troppsjefer, halvtroppsjefer og soldater.

Sjefen bestemmer hvilke løytnant som skal ha kommandoen over de enkelte soldatene, mens slagerne, tamburen og hornblåseren ansettes av Tamburmajoren, med de øvrige Offiserenes samtykke.