ANDRE BESTEMMELSER


§25
Gutter som ønsker å bli opptatt i Sandvikens Bataljon må henvende seg til en av offiserene, som avgjør om vedkommende skal opptas

§26
a Aldersgrense for opptak i korpset er 7 år. Men med offiserenes samtykke kan gutter av yngre alder opptas.
b Mini-Sandviken har aldersgrense på 5 år.

§27
Rådet bestemmer hvert år vanlige og ekstraordinære kontingenter for menige og offiserer.

§28
Alle som opptas i korpset skal få utlevert et eksemplar av disse lovene.

§29
Korpset skal samarbeide med Sandviksguttenes Forening i den utstrekning rådet finner det nødvendig.

§30.
Forandringer av paragrafene i denne loven, tilføyelser til loven eller vedtak av nye paragrafer, kan kun skje ved 2/3 flertall i et rådsmøte med skriftlig innkalling. Fristen for en slik innkalling er 1 (en) uke. Innkallingen skal inneholde detaljerte opplysninger om hva som skal behandles på møtet slik at enhver som ikke har anledning til å møte fram skal kunne avgi sin stemme skriftlig.