VALG


§5
Rådet fastsetter dato og tid for korpsets årlige valg, samtidig som det sørger for en skriftlig kunngjøring. De fremmøtte kan ved avstemming utsette valget hvis de finner dette nødvendig.

Valget foretas av rådet, og avgjøres ved avstemming. Hvis ett eller flere rådsmedlemmer etter å ha mottatt skriftlig beskjed, av en eller annen grunn ikke stiller eller avgir skriftlig stemme til rett tid, frasier vedkommende seg alle rettigheter i forbindelse med valget. Inkludert protester mot rådets avgjørelser. Øverste tilstedeværende offiser fra forrige sesong leder valget. Den nyvalgte sjefen utpeker selv sin adjutant innen korpsets årlige juletrefest.
Tropp og halvtroppsjefer til hver pelotong velges av sjefen og de fire løytnantene.
Førsteslageren velges av Tamburmajoren innen juletrefesten.